با چند کلمه کلیدی صفحه را سئو کنیم؟

آیا میتوانیم از کلمه های کلیدی بیشتری استفاده کنیم ؟

تکرار بیش از حد کلمات (کیورد استافینگ)میتواند باعث پنالتی محتوایی شود گوگل کیورد استافینگ را به عنوان تلاش برای دستکاری رتبه سایت میشناسد  و اگر آن ارا در یک صفحه بیند و تشخیص دهد میتواند آن صفحه و رتبه آ» را به شدت پایین آورد را جریمه کند پس سعی کنید از این موضوع دوری کنید

از استفاده کلمات کلیدی در صفحات مختلف پرهیز کنید!

نباید از کلمات شببیه به هم در صفحات استفاده کنید هر صفحه باید کلمات خاص خود را داشته باشد اگر از کلمات مشابه اسفاده کنید آن صفحات در رتبه گرفتن در حالت رقابتی قرار میگیرند وکنیبالیزیشن میواند به  سئو آسیب بزند

چند کلمه برای هر صفحه سئو لازم است؟

بهتر است در صفحه خود بر یک موضوع یا کمه متمرکز شویم و در عین حال دو یا سه کلمه فرعی دیگر هم انتخاب کنیدتعداد کمات هب نوع شباهت آن از قصد کابر جستجو کننده بستگی دارد.


یک صفحه چطور میتواند از کلمات رتبه بگیرد ؟

هر صفحه ای که توانسته رتبه ۱ را بگیرد حدود ۱۰۰۰ کلمه را در همان صفحه ۱ دارد و صفحات رتبه پایین در کلمات کمتری رتبه دارند یک صفحه میتواند یرای ۱۰۰ کلمه رتبه بگیرد تعداد ای کلمات به میزان بهینه سازی برای سئو و حجم همه جستجو های مربوط به آن دارد

در کل چینش کلمات در صفحه مهم است.